Jorg Hauri, General Manager - Beach Rotana

Jorg Hauri, General Manager - Beach Rotana