Renton de Alwis, Chairman, Sri Lanka Tourism @ WTM 2007

Breaking Travel News interviews Renton de Alwis, Chairman, Sri Lanka Tourism at World Travel Market 2007 on using sport to promote its tourism product, especially cricket.