Jamal Al Hai, Senior VP, Dubai Airports @ WTA ME 2010

Jamal Al Hai, Senior VP, Dubai Airports