Rosamund Walcott, Senior Manager, Trafalgar Travel @ WTA Americas 2010